Darmowe ogłoszenia motoryzacyjne | Sprawdzenie VIN


REGULAMIN auto-gielda.info
 

DEFINICJE
 
Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszelkimi załącznikami, które wyraźnie się do niego odwołują.
Portal – serwis internetowy auto-gielda.info znajdujący się pod adresem internetowym http://auto-gielda.info/, stanowiący platformę internetową, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu;
Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Portalu i posiada swój unikalny Profil zabezpieczony hasłem;
Redakcja portalu – podmiot zarządzający i prowadzący Portal – Auto-Info, będący jednocześnie właścicielem Portalu;
Autor – właściciel materiału lub osoba posiadająca nieograniczone prawo przekazania Redakcji portalu takiego materiału do publikacji na portalu. Przekazując materiał do Redakcji portalu, Autor potwierdza zapoznanie się z Regulaminem portalu i zaakceptowanie jego postanowień. 
Materiał – informacja przekazana, które mają być zamieszczone na portalu.
 
 
§1. POSTANOWIENIA  OGÓLNE
 
 1. Regulamin dotyczy funkcjonowania i określa zasady korzystania ze strony internetowej auto-gielda.info
 2. Portal ma charakter informacyjno-promocyjny.
 3. Każdy użytkownik, który korzysta z portalu, oświadcza tym samym, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 4. Za sprawy związane z funkcjonowaniem portalu od strony technicznej i zabezpieczeń odpowiedzialni są pracownicy Redakcji portalu.
 5. Serwis jest stroną internetową publikującą nie tylko własne treści, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Serwisem. Materiały publikowane na łamach Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny.
 
 
§2. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
 
 1. Użytkownik ma prawo do zamieszczania oraz odtwarzania materiałów, które przewidziane są w funkcjonalnościach portalu.
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu do celów komercyjnych.
 3. Zabronione jest przekazywanie do Portalu  wszelkich materiałów, komentarzy, wypowiedzi, itp. zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste oraz materiałów. Zaznacza się, iż treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Redakcji portalu.
 4. Niedozwolone jest wykorzystywanie Portalu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Portalu. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa
 5. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym Portalu na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 6. Korzystanie z Portalu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 7. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Portalu. Redakcja portalu ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Portalu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności umieszczanych materiałów.
 8. Konto Użytkownika oraz dostarczony materiał może zostać usunięte z Portalu, gdy Użytkownik podejmuje działania na niekorzyść Redakcji portalu lub narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Portalu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.
 9. Konto użytkownika oraz materiał może zostać usunięte z Portalu bez podawania przyczyn ze strony Redakcji portalu, gdy Redakcja portalu uzna to za konieczne.
 10. Usunięcie konta Użytkownika oraz ogłoszenia z Portalu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy między Redakcją portalu a Użytkownikiem.
 11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta.
 
 
§3. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
 
 1. Redakcja portalu dołoży starań, aby informacje i dane prezentowane w portalu były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. W związku z tym, że mają one charakter ogólny Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania tych informacji przez Użytkownika, ze szczególnym uwzględnieniem podjętych na ich podstawie decyzji, zwłaszcza w zakresie finansów oraz zarządzania przedsiębiorstwami. 
 2. Redakcja portalu dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu. 
 3. Redakcja portalu nie gwarantuje bezawaryjnego oraz ciągłego dostępu Użytkowników do portalu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z zaistnienia tych faktów. 
 4. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu portalu na rzecz wykonania czynności konserwacyjnych lub naprawczych bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników i bez określania długości takich przerw.
 5. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania bądź usuwania materiałów, o charakterze bezprawnym, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
 6. Redakcja portalu oświadcza, że materiały, składające się na zasoby Portalu, są zbierane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego Portalu, jednak materiały te nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności Redakcji portalu. Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników.
 7. Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Portalu treści, za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika, informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, a w szczególności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje publikowane w portalu.
 8. Redakcja portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez Użytkownika, nieprawdziwych czy niepełnych danych.
 9. Na Redakcji portalu nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Portalu.
 10. Redakcja portalu nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika.
 11. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości niniejszego Portalu w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
 12. Redakcja portalu ma prawo bez powiadomienia Użytkowników do wprowadzania w każdym czasie zmian w zawartości portalu, dokonywania w nim modyfikacji oraz zawieszenia lub wycofania poszczególnych jego elementów. 
 13. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do:
  1. usunięcia z portalu Materiału bez uprzedniego powiadomienia, w przypadku naruszenia przez a postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, uczuć, w tym religijnych, oraz praw osób trzecich,
  2. zablokowania Profilu Użytkownika Zarejestrowanego i zamieszczonych przez niego Produktów i Materiałów w przypadku naruszenia Regulaminu Portalu lub przepisów prawa,
  3. zaprzestania świadczenia usługi Portalu, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Portalu,
  4. edytowania dodawanych wpis i ogłoszeń, przenoszenia ogłoszeń do innej kategorii lub usuwania ogłoszenia bez podania przyczyny jeżeli uzna, że  ogłoszenie nie jest tematycznie związane z portalem, ogłoszenie, oferta lub wpis jest powielany lub działa na niekorzyść osób trzecich.
§4. PRAWA  AUTORSKIE
 
 1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści znajdujących się w Portalu, należą do Redakcji portalu lub podmiotów, z którym zawarł stosowne umowy.
 2. Autorskie prawa majątkowe i osobiste do Utworów, o których mowa w pkt 1 podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
 3. Zabronione jest wykorzystywanie Materiałów i Produktów udostępnionych w Portalu przez innych Użytkowników Zarejestrowanych.
 4. Jakiekolwiek użytkowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych w portalu wymaga zgody Redakcji portalu.
 
 
§5. POLITYKA  PRYWATNOŚCI
 
 1. Informacje zamieszczane przez osoby fizyczne mogą zawierać ich dane osobowe, o ile wyrażą one zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z zamieszczeniem materiałów na portalu. Oświadczenie tego rodzaju jest zgodne z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Redakcja portalu nie narusza prawa do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników portalu i stosuje zapisy odpowiednich ustaw, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Użytkownicy, którzy korzystają z dostępnych w portalu narzędzi do zamieszczania materiałów, sami decydują o podaniu swoich danych osobowych – zawartych w treści informacji, która ma zostać zamieszczona na portalu, np. imię i nazwisko, nazwa, numer telefonu, adres. Są one widoczne dla wszystkich odwiedzających portal i tym samym nie podlegają Polityce Prywatności. 
 4. Redakcja portalu, aby dostosować do oczekiwań jego użytkowników treść i usługi serwisu auto-gielda.info używa tzw. plików cookies. Są to informacje zapisywane przez serwer auto-gielda.info na komputerach użytkowników. Informacje są przez to dostępne dla serwera przy jego każdorazowym połączeniu się z danym komputerem. Ponadto pliki cookies dostarczają danych statystycznych na temat ruchu użytkowników i korzystania przez nich z konkretnych stron portalu. Użytkownik ma jednak prawo do wyłączenia w swojej przeglądarce opcji odpowiedzialnej za przyjmowanie plików cookies. Redakcja portalu zastrzega równocześnie, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystywanie funkcji cookies na innych stronach internetowych oddanych użytkownikom do dyspozycji poprzez odnośniki umieszczone na stronach portalu.
 

§6. PŁATNOŚCI ZA OGŁOSZENIA I PROMOWANIE OGŁOSZEŃ
 
 1. Użytkownik dokonuje płatności za promocję w serwisie z góry.
 2. Płatność dokonywana jest zgodnie z Cennikiem znajdującym się w formularzu
 3. Opłata za zamieszczenie bądź promowanie odbywa się za pomocą wysłania wiadomości tekstowej SMS na wskazany w formularzu ogłoszenia numer bądź przy pomocy przelewów on-line.
 4. Przelewy on-line obsługiwane są przez firmę DotPay.pl
 5. Płatności SMS obsługiwane są przez firmę DotPay.pl. Regulamin usług SMS znajduje się pod adresem http://www.dotpay.pl/regulamin-serwisow-sms-premium/ w przypadku problemów z tą usługą reklamację należy zgłaszać http://www.dotpay.pl/reklamacje/. Usługi SMS dostępne są w sieciach T-mobile, Orange, Plus GSM, Play, Heyah, Sami Swoi
 

§7. TRYB I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI
 
 1. Użytkownikom i Użytkownikom Zarejestrowanych przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie na adres siedziby na, wskazany w niniejszym dokumencie
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:Redakcja portalu rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
  1. oznaczenie Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego ( w tym jego imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres do korespondencji oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją),
  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Redakcji portalu na adres podany przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego w reklamacji.
 5. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w punkcie w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Redakcji portalu (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).
 6. Redakcja portalu zastrzega, że rozpoznanie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Redakcji portalu każdorazowo przedłuża okres rozpatrzenia reklamacji.
 7. W przypadku uwzględnienia reklamacji należna Użytkownikowi kwota wpłacona zostanie na wskazany przez Użytkownika nr rachunku bankowego w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.
 8. W przypadku częściowego uwzględnienia reklamacji Użytkownikowi zwrócona zostanie część opłaty za wykonanie Usługi uwzględnionej w reklamacji.

§8. USŁUGA SPRAWDZENIA HISTORII SERWISOWEJ POJAZDU PO NUMERZE VIN
              
  Informacje ogólne

 1. Warunkiem dokonania zamówienia jest wypełnienie formularza VIN wraz z podaniem adresu e-mail oraz dokonanie opłaty po wcześniejszym otrzymaniu informacji odnośnie raportu.
 2. Zamówienia można składać 24h/dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Portal internetowy auto-gielda.info realizuje zlecenia w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 4. Użytkownik korzystający z usługi sprawdzenia historii serwisowej pojazdu po numerze VIN oświadcza, że zapoznał się z przykładowymi raportami historii serwisowej aut.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w zależności od marki, egzemplarza, roku produkcji i miejsca produkcji pojazdu oraz miejsca pochodzenia, nie wszystkie dane mogą być dostępne, co jest okolicznością niezależną od Redakcji portalu auto-gielda.info, dlatego też Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za zakres i liczbę wpisów w historii serwisowej auta przesłanej do Użytkownika.
 6. Dane udostępniane za pomocą serwisu pochodzą z wielu źródeł i stanowią wyłącznie dane poglądowe i informacyjne stanowiąc jedynie pomoc i wskazówki dla Użytkownika.
 7. Redakcja portalu auto-gielda.info nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z niezgodności między danymi zawartymi w książce serwisowej pojazdu a danymi zawartymi w bazie autoryzowanego serwisu lub innymi danymi uzyskanymi przez Redakcję portalu i przekazanymi dalej Użytkownikowi.
 8. Redakcja portalu nie weryfikuje danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść oraz prawidłowość uzyskanych i przesłanych do Użytkownika danych i informacji.
 9. Redakcja portalu, operator i właściciel Portalu auto-gielda.info nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu auto-gielda.info, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.
10. Redakcja portalu internetowego auto-gielda.info przykłada wszelkich starań, aby zapewnić jak najwyższą jakość świadczonych usług, poprzez pozyskiwanie jak najwiarygodniejszych i jak najdokładniejszych danych. Użytkownik portalu auto-gielda.info zrzeka się prawa wytaczania jakichkolwiek spraw sądowych przeciw Redakcji portalu, właścicielowi i pracownikom Portalu auto-gielda.info w związku z poniesionymi stratami finansowymi i szkodami wynikającymi z zawierzenia informacjom dostarczonym. Użytkownik portalu przyjmuje do wiadomości, że udostępniane za pomocą Portalu dane, nie mogą być dowodem w sprawie sądowej i nie stanowią podstawy prawnej do ewentualnych roszczeń.
11. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu a także jego usług jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości i akceptacją regulaminu Portalu auto-gielda.info

               
   Zamówienia i realizacja

12. Akceptując regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji zamówienia.

13. Historia pojazdu w formacie PDF lub innym formacie elektronicznym zostaje przekazana na adres e-mail, z którego zlecenie było wysłane lub adres e-mail podany w tytule wpłaty.

14. Realizacja następuje w terminie do 24h od otrzymania potwierdzenia realizacji płatności (przelewu) lub zaksięgowania wpłaty, w dni robocze – od poniedziałku do piątku. 

15. Zlecenia składane w weekendy oraz w okresie świątecznym realizowane będą w najbliższym dniu roboczym.

16. Zlecenia złożone w piątek mogą zostać zrealizowane w tym samym dniu lub kolejnym, najbliższym dniu roboczym (od poniedziałku do piątku).

17. Zlecenie może zostać zrealizowane w terminie przekraczającym 24 godziny jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę za pomocą informacji przesłanej na adres e-mail Portalu.

18. Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wysyłce raportów spowodowane czynnikami niezależnymi od Redakcji portalu a także awariami systemów tele-informatycznych, przestojami związanymi z konserwacją systemów itp.

19. Redakcja portalu auto-gielda.info zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania zamówienia bez podawania przyczyny. W takim przypadku wpłata za usługę zostanie w całości zwrócona.

  Płatności

20. Koszt sprawdzenia historii serwisowej auta jest zależny od marki pojazdu i podawany w wiadomości e-mail wysyłanej do Użytkownika po wypełnieniu „Formularza Vin”. Wypełnienie „Formularza VIN” nie zobowiązuje Użytkownika do zamówienia historii pojazdu.

21. Płatności są realizowane tylko w polskiej walucie (PLN).

22. W przypadku braku jakiejkolwiek historii pojazdu (0 wpisów) zwracamy całą wpłaconą należność na rachunek bankowy z którego Użytkownik dokonał płatności w terminie do 6 dni roboczych.

23. Ewentualne zwroty przekazywane są na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata lub na inny rachunek – jeżeli taką wolę wyrazi użytkownik i niezwłocznie poinformuje o tym Redakcję portalu za pomocą wiadomości e-mail.

  Reklamacje

24. Wszelkie problemy związane z zamówieniem należy zgłaszać poprzez pocztę e-mail.

25. Reklamacje wynikające z błędnie podanego numeru VIN przez Użytkownika nie będą uwzględniane.

26. Subiektywna ocena historii auta nie jest podstawą do reklamacji.

27. Ilość i zakres wpisów serwisowych jest niezależna od Redakcji portalu auto-gielda.info w związku z czym nie podlega reklamacji.

28. Zwrot płatności jest możliwy tylko w przypadku nie dostarczenia historii serwisowej auta lub w przypadku gdy uzyskana i przesłana Użytkownikowi historia auta nie zawiera żadnego wpisu.

29. Użytkownik oświadcza, że nie będzie nadmiernie wykorzystywał wszelkich gwarancji czy zwrotu pieniędzy.


§9. USŁUGA KODÓW RADIA
 1. W celu uzyskania kodu niezbędne jest bezbłędne podanie numerów znajdujących się na obudowie radioodbiornika w tym numeru seryjnego radia.
 2. Podejmujemy się odkodowania radia pod warunkiem, że plomby radia są nienaruszone co jest gwarancją braku zmiany fabrycznego kodu przez ingerencję elektronika.
 3. Koszt kodu zależny jest od marki i modelu radia i jest wysyłany na e-mail po uzyskaniu odpowiednich danych: marki, modelu, numeru seryjnego.
 4. Odkodowujemy radia pochodzące z legalnego źródła.        
 5. Czas realizacji wynosi do 24 godz. w dni robocze od poniedziałku do piątku. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji może wynosić do 48 godz.
 6. Zlecenia składane w okresie świątecznym oraz w weekendy realizowane są w najbliższym dniu roboczym.
 7. Zlecenie złożone w piątek może zostać zrealizowane w tym samym dniu lub kolejnym, najbliższy dniu roboczym.
 8. Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wysyłce kodu spowodowane czynnikami niezależnymi od redakcji a także awariami systemów, przestojami związanymi z konserwacją systemów itp.
 9. Auto-gielda.info zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania zamówienia bez podawania przyczyn. W takim przypadku wpłata za usługę zostanie w całości zwrócona. Czas zwrotu wpłaty wynosi do 5 dni roboczych.

  Warunki i procedura reklamacji kodu

 1. Przed złożeniem reklamacji kodu należy dokładnie sprawdzić procedurę wprowadzania i zatwierdzania kodu.
 2. Przed złożeniem reklamacji wprowadź przynajmniej 2-3 krotnie kod- zdarza się, że kod nie zadziała od razu.
 3. Przed złożeniem reklamacji kodu należy sprawdzić dokładnie podane numery z radia.
 4. Reklamacje kodu będące wynikiem błędnego podania danych (numerów radia) nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamacja kodu musi zawierać:
        6. Reklamacje nie spełniające wszystkich warunków podanych w pkt. 5 nie będą rozpatrywane.
        7. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 7 dni.
        8. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zwrot wpłaty nastąpi do 5 dni roboczych.


§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej z Użytkownikiem oraz Użytkownikiem Zarejestrowanym i obowiązuje od dnia opublikowania go w Portalu.
 2. Opublikowane w portalu informacje będą usuwane, gdy przestaną być aktualne, dotyczy to w szczególności ogłoszeń, zaproszeń na imprezy, wystawy, itp. chyba, że Redakcja portalu postanowi inaczej.
 3. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Redakcję portalu, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Portalu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Przedstawione nazwy, znaki firmowe i loga (firm, marek) są zastrzeżonymi znakami i należą do ich właścicieli, a zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.


auto-gielda.info